пʼятниця, 30 серпня 2013 р.

Навчальна програма шкільного клубу підприємництва


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


      Навчальна програма «Основи економіки та підприємництва» розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392) та ґрунтується на положеннях Концепції профільного навчання у старшій школі (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854).
Життя в умовах ринкової економіки вимагає від учнів нових знань. Кожна людина, піклуючись про свій добробут і добробут своєї сім’ї, щодня робить свій економічний вибір, ухвалює рішення і несе відповідальність за їх результати. Знання механізмів і законів ринку дають змогу вільно орієнтуватися в економічному просторі, раціонально використовувати обмежені економічні ресурси з користю для себе і суспільства.
Вивчення економіки та підприємництва позитивно впливає на розвиток особистості дитини, формує в неї такі якості, як ініціативність, заповзятливість, відповідальність, шанобливе ставлення до праці. Економічні знання допомагають обґрунтовано вибирати шляхи подальшого навчання або роботи, ефективно використовувати свої здібності.
Завданнями викладання курсу «Основи економіки та підприємництва» є:
 •  засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;
 •  формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;
 •  сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ тощо;
 •  формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань;
 •  виховання в учнів економічної культури;
 •  засвоєння спеціальних знань, пов’язаних з вибором майбутньої сфери діяльності та професії;
 •  оволодіння деякими прийомами економічного аналізу;
 •  підготовка до навчання у вищих навчальних закладах економічного, соціологічного, правового профілів.
Структура і зміст програми з основ економіки та підприємництва ґрунтуються на принципах неперервності й наступності шкільної економічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньо предметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу залежно від вікових можливостей учнів, практичної спрямованості.
У програмі відображено наскрізні для шкільної економіки змістові лінії, зазначені в Державному стандарті. Структура курсу підпорядкована певній логіці, яка спирається на основні принципи пізнання, а саме:
 • рух від простого до складного;
 • поєднання історичного і логічного;
 • перевірку достовірності отриманих знань;
 • навчання у процесі діяльності.

Зміст навчального матеріалу
Навчальні досягнення учнів
РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Тема 1.1. Економіка у суспільному житті
Економіка як господарство і як наука. Складові економічної науки. Економічний зміст процесів виробництва, обміну, розподілу та споживання. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.
Виникнення економічних поглядів та становлення економічної науки. Значення економічної науки в житті людини та суспільства.
Методи економічного дослідження. Зв’язок економіки з іншими науками.
Учень (учениця)
·        називає, що вивчає економічна теорія та її місце у житті окремої людини та суспільства; методи економічного дослідження;
·       розуміє процес виробництва, обміну, розподілу;
·       висловлює судження щодо власного місця у вивчених економічних процесах;
·       характеризує економічні погляди різних часів.
Тема 1.2. Потреби та їх задоволення

Поняття «потреби». Класифікація потреб за різними критеріями: базові потреби і потреби, пов’язані з розвитком цивілізації; першочергові потреби і предмети розкоші; матеріальні і нематеріальні потреби; індивідуальні і колективні потреби. Піраміда потреб. Роль духовних потреб у житті людини. Властивості потреб.
Блага. Економічні блага. Види економічних благ: споживчі та інвестиційні; товари і послуги. Взаємозамінні товари (послуги), взаємодоповнюючі товари (послуги).
Способи задоволення потреб. Самозабезпечення. Садівництво і городництво. Придбання товарів і послуг. Жебрацтво. Незаконні способи задоволення потреб: крадіжка, бандитизм, шахрайство.
Учень (учениця)
·        розуміє економічний зміст понять «потреби», «блага»;
·        формулює класифікацію потреб, благ;
·        описує способи задоволення потреб;
·        наводити приклади потреб; благ;
·        установлює здатність речей задовольняти потреби.


Тема 1.3. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору
Виробничі ресурси: природні ресурси, капітальні ресурси, трудові ресурси, підприємницькі здібності, інформація.
Обмеженість виробничих ресурсів. Багатоваріантність використання ресурсів. Обмеженість споживача і обмеженість виробника.
Необхідність вибору. Альтернативи та критерії вибору. Вигоди та втрати вибору. Гратка ухвалення рішень. Вибір споживача та вибір виробника.
Альтернативний та компромісний вибір. Альтернативна вартість.
Учень (учениця)
·        називає, що означає: обмеженість виробничих ресурсів та безмежність потреб людини;
·         розуміє економічний зміст понять «виробничі ресурси», «альтернативна вартість»
·         формулює класифікацію виробничих ресурсів
·        характеризує механізм вибору за допомогою: гратки прийняття рішень;  альтернативний та компромісний вибір.

Тема 1.4. Виробництво та продуктивність
Виробництво. Структура виробництва.
Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація; їх взаємозв’язок.
Ефективність використання факторів виробництва.
Продуктивність праці. Основні чинники зростання продуктивності праці. Розрахунок продуктивності праці.
Виробничий вибір. Крива виробничих можливостей. Альтернативні варіанти виробництва.
Ефективність виробництва.
Поняття технології. Види технологій. Доіндустріальне виробництво (ремесло), індустріальне виробництво (велике машинне виробництво), постіндустріальне виробництво (сфера послуг, наука, освіта).
Роль технологій та інформації.
Учень (учениця)
·        називає структурні елементи виробництва;
·       розуміє економічний зміст понять «виробництво», «продуктивність», «технологія»; роль технологій та інформації на сучасному етапі розвитку економіки;
·        наводить приклади використання виробничих ресурсів у процесі виробництва;
·        визначає структурні елементи виробництва;
·        обчислює продуктивність праці окремих учнів та бригад у процесі виробництва (наприклад, книжок); зміну продуктивності праці за допомогою індексного методу.
·       характеризує механізм вибору за допомогою кривої виробничих можливостей;
·        обчислює альтернативну вартість виробництва певної кількості одного товару, використовуючи криву виробничих можливостей;
·       будує графік виробничих можливостей економіки за вихідними даними.
Перелік практичних робіт:
1.     Установлення здатності речей задовольняти потреби.
2.     Визначення структурних елементів виробництва.
3.     Побудова графіка виробничих можливостей економіки.

РОЗДІЛ 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА

ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ

Тема 2.1. Основні типи економічних систем (4 год.)
Дійові особи економіки та їх інтереси. Домогосподарства. Фірми. Держава.
Основні економічні питання: Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти?
Власність. Об’єкти та суб’єкти власності. Форми власності. Права власності. Роздержавлення. Приватизація.
Економічна система. Критерії приналежності до економічної системи: спосіб привласнення ресурсів, продуктів та їх розподіл, спосіб узгодження (координації) дій.
Типи економічних систем: традиційна, командна, ринкова, змішана економіка. Переваги і недоліки різних типів економічних систем. Сучасні економічні системи.
Учень (учениця)
·        розуміє економічний зміст понять «економічна система», «фірма», «домогосподарство», «держава», «власність», «роздержавлення», «приватизація»,
·        називає основні питання економіки; типи економічних систем, переваги та недоліки кожної з них; форми власності;
·        аналізує вплив різних форм власності на ефективність виробництва та розподіл благ;
·        визначає особливості, характерні риси, переваги та недоліки різних економічних систем;
·        наводить приклади країн з різними економічними системами.
Тема 2.2. Ринкова економіка
Форми організації суспільного виробництва. Поняття поділу і спеціалізації праці.
Сутність ринкової економіки. Принципи ринкової економіки: приватна власність, свобода вибору, особистий інтерес, конкуренція, ціновий механізм, обмежена роль держави. Основні суб’єкти ринкової економіки. Переваги та недоліки ринкової економіки.
Сучасні моделі ринкової економіки.
Учень (учениця)
·       називає форми організації суспільного виробництва; принципи ринкової економіки; сучасні моделі ринкової економіки;
·       розуміє економічний зміст понять «поділ праці», «спеціалізація праці», «натуральне господарство», «товарне господарство»;
·        обґрунтовує економічні, політичні і соціальні умови виникнення ринку;
·         визначає механізми розв’язання головних економічних питань у ринковій економіці.
Тема 2.3. Обмін і гроші
Що таке обмін. Історія обміну і торгівлі. Для чого існує обмін. Хто може бути учасником обміну. Що можна обмінювати. Поділ праці. Коли продукт стає товаром. Ціна товару. Поняття вигоди. Добровільність і взаємовигідність обміну. Види обміну (товар – товар, товар – гроші, гроші – товар).
«Товарні» гроші та їх недоліки. Властивості грошей. Сутність грошей. Функції грошей. Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка. Безготівкові та готівкові гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей. Грошова маса: М0, М1, М2, М3. Валюта.
Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей. Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей.
Стійкість національних грошей та курс національної валюти.
Учень (учениця)
·       називає властивості та функції грошей;
·        розуміє економічний зміст понять  «обмін», «гроші»; для чого існує обмін;
·        уміє переходити від прямого до оберненого котирування при визначенні курсу валюти;
·        формулює класифікацію видів грошей;
·        характеризує певні функції грошей у різноманітних економічних ситуаціях; показники, за якими оцінюється грошова маса;
·        пояснює причини збільшення (зменшення) купівельної спроможності грошей;

Тема 2.4. Кругообіг економічної діяльності
Домашні господарства, фірми як основні суб’єкти ринкової економіки. Держава в ринковій системі.
Кругообіг ресурсів, товарів, доходів у ринковій економіці.
Учень (учениця)
·       розуміє роль ринку ресурсів, товарів і послуг в кругообігу економічної діяльності;
·        описує модель кругообігу економічної діяльності.

Перелік практичних робіт:
1.     Визначення особливостей, характерних рис, переваг та недоліків різних економічних систем.
2.       Визначення механізмів розв’язання головних економічних питань у ринковій економіці.


РОЗДІЛ 3. ВСТУП ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 3.1. Об’єктивні основи виникнення і розвитку підприємництва
Організація суспільного виробництва. Еволюція економічних систем. Перехід від натурального господарства до товарного виробництва. Загальні основи і суперечності розвитку товарного виробництва.
Товарне виробництво – матеріальна основа виникнення підприємництва. Фактори виробництва. Власність. Формування ринкової системи господарювання. Сучасні моделі ринкової економіки: модель вільного підприємництва, модель узгодженого вільного підприємництва, модель соціальної ринкової економіки, модель перерозподілу доходів. Підприємницька діяльність як атрибут ринкової економіки.
Учень (учениця)
·       називає, що становить об’єктивну основу виникнення і розвитку підприємництва;
·        характеризує моделі ринкової економіки.

Тема 3.2. Зміст підприємництва
Історичний розвиток поняття «підприємництво». Підприємливість, підприємець, підприємництво: взаємозв’язок і взаємообумовленість понять. Загальноекономічний зміст підприємництва.
Підприємець – ключова фігура ринкової економіки. Сучасна професійна концепція підприємця. Характерні риси підприємця.
Сучасне розуміння підприємництва. Функції і мета підприємницької діяльності. Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки.
Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Основні принципи свободи господарювання; економічна самостійність; економічна відповідальність; економічна рівноправність.
Рушійні сили підприємництва. Принципи організації підприємництва. Умови, потрібні для здійснення підприємницької діяльності.
Учень (учениця)
·       називає принципи організації підприємницької діяльності;
·       розуміє економічний зміст понять «підприємливість», «підприємець», «підприємництво», «приватна власність», «економічна свобода», «економічна самостійність», «економічна відповідальність», «економічна рівноправність»;
·       пояснює кому та навіщо потрібна підприємницька діяльність як фактор економічного успіху;
·       визначає особисту здатність до підприємництва;
·       аналізує основні функції підприємництва.
Тема 3.3. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва
Суть та основні функції конкуренції. Види конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. Чиста конкуренція та чиста монополія. Монополістична конкуренція і олігополія.
Конкурентоспроможність фірми. Державне регулювання конкуренції
Учень (учениця)
·       розуміє економічний зміст понять «конкуренція», «досконала конкуренція», «монополія», «монополістична конкуренція», «олігополія», «примітивна конкуренція», «культивована конкуренція»;
·        пояснює яким чином відбувається державне регулювання конкуренції;
·        висловлює судження щодо конкурентоспроможності фірми.
Тема 3.4. Мотивація підприємницької діяльності
Підприємницькі інтереси і механізми їх реалізації. Прибуток. Форми доходу підприємця.
Матеріальна зацікавленість і соціальна відповідальність у бізнесі. Створення матеріальних благ і прибутку – основа функціонування підприємницьких структур.
Учень (учениця)
·       розуміє яким чином здійснюється реалізація підприємницького інтересу; що означає юридична та соціальна відповідальність у бізнесі;
·        характеризує форми доходу підприємця.
Тема 3.5. Ризики у підприємницькій діяльності
Ризик як атрибут підприємництва. Джерела та суть підприємницького ризику. Причини та види підприємницьких ризиків. Ставлення до ризику.
Показники ризику та методи його оцінки. Зони підприємницького ризику. Засоби зниження ризику.
Учень (учениця)
·       називає причини виникнення ризику у підприємницькій діяльності та засоби його зниження;
·       розуміє економічний зміст поняття «ризик».
Перелік практичних робіт:
1.     Підприємництво як особлива форма діяльності.
2.       Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.
3.       Визначення особистої здатності до підприємництва.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ

ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Тема 4.1. Види та сфери підприємницької діяльності
Фізична особа-підприємець.
Форми підприємницької діяльності юридичних осіб: приватне, колективне та державне підприємництво.
Виробниче підприємництво. Комерційне підприємництво. Фінансово-кредитне підприємництво. Посередництво в ринковій системі господарювання.
Учень (учениця)
·        називає основні форми та види підприємницької діяльності;
·        пояснює особливості розвитку різних видів підприємництва.


Тема 4.2. Форми організації підприємництва
Організаційні одиниці підприємництва. Фірма. Компанія.
Поняття «організаційно-правова форма підприємництва». Індивідуальний бізнес (одноосібне володіння). Партнерство. Корпоративне підприємництво. Переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємництва.
Учень (учениця)
·        називає форми організації підприємницької діяльності;
·        орієнтується в різних організаційно-правових формах підприємницької діяльності.

Тема 4.3. Підприємство як організаційна структура підприємництва
Підприємство, його сутність та функції.
Види підприємств та об’єднань підприємств.
Господарські товариства. Які види господарських товариств використовуються у підприємництві України?
Учень (учениця)
·       називає види підприємств та об’єднань, види господарських товариств згідно з чинним законодавством України;
·       обґрунтовує відмінності між різними видами підприємств та господарських товариств.
Тема 4.4. Мале підприємництво
Економічна суть малого підприємництва. Місце і роль малого підприємництва в економіці.
Сфери функціонування малих підприємств. Загальні функції малого підприємництва.
Переваги та недоліки малого бізнесу. Організаційна структура управління малим підприємством.
Особливості розвитку малого підприємництва в Україні і за кордоном.
Учень (учениця)
·       характеризує сутність малого підприємництва та його роль у вирішенні економічних і соціальних завдань;
·       аналізує переваги та недоліки малого підприємництва, його загальні функції.
Перелік практичних робіт:
1.     Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
2.       Господарські товариства.

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 5.1. Підприємницька ідея: механізм генерування
Зміст підприємницької ідеї. Пошук сфери майбутньої підприємницької діяльності.
Подолання вхідних перепон. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності.
Технологія визначення переваг підприємства, що створюється.
Порядок проведення маркетингового дослідження.
Учень (учениця)
·        аналізує зміст підприємницької ідеї;
·        характеризує порядок проведення  маркетингового дослідження;
·        описує порядок вибору сфери підприємницької діяльності.
Тема 5.2. Організація підприємницької діяльності
Основні способи організації власного бізнесу. Суб’єкти підприємницької діяльності.
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.
Порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та патентів.
Основні підстави припинення підприємницької діяльності.
Учень (учениця)
·         називає хто може здійснювати підприємницьку діяльність; які існують обмеження у здійсненні підприємницької діяльності;
·         описує порядок видачі ліцензії та торгового патенту;
·         пояснює основні способи організації власного бізнесу.
Тема 5.3. Технологія створення власної справи
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості реєстрації фізичних та юридичних осіб. Плата за державну реєстрацію.
Статутний фонд і його формування. Порядок відкриття розрахункового рахунку в банку.
Підготовка засновницьких документів фірми. Структура та зміст статуту відповідної організаційної форми підприємницької діяльності. Структура та зміст засновницького договору.
Учень (учениця)
·       називає яким чином відбувається державна реєстрація новоствореного підприємства; як відкривати банківський рахунок для початку підприємницької діяльності;
·         розробляє засновницькі документи фірми;
·       пояснює економічний зміст статутного фонду та етапи його формування.
Тема 5.4. Менеджмент у підприємництві
Сутність менеджменту. Моделі менеджменту. Організаційна структура і функції менеджменту.
Особливості підприємницького управління.
Поняття і типи управлінських рішень. Процес підготовки і прийняття рішень. Методи моделювання і кількісного аналізу у вирішенні управлінських проблем.
Учень (учениця)
·       розпізнає економічний зміст понять «менеджмент», «планування»;
·       описує  методи моделювання та кількісного аналізу при вирішенні управлінських проблем;
·       характеризує організаційну структуру підприємства;
·       аналізує процес прийняття рішень.
Тема 5.5. Бізнес-планування
Зміст бізнес-плану та необхідність його розробки. Фактори, що визначають зміст та цілі бізнес-плану. Логіка та етапи розробки бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Як складати бізнес-план?
Учень (учениця)
·         розпізнає призначення та структуру бізнес-плану;
·        складає бізнес-план за обраним видом діяльності.
Тема 5.6. Маркетинг у підприємницькій діяльності
Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу.
Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту.
Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження.
Складові маркетингу: продукт, продажна ціна, просування, позиція на ринку.
Реклама: мета, засоби, форми втілення та основні вимоги.
Учень (учениця)
·        розпізнає економічний зміст понять «маркетинг», «реклама»;
·         пояснює відмінність маркетингу від звичайного збуту та його функції;
·        уміє сегментувати ринок окремого товару за певними критеріями;
·        характеризує етапи маркетингового дослідження; складові маркетингу;
·        наводить приклади різних видів реклами.
Тема 5.7. Виробничо-фінансові відносини підприємницької діяльності
Засоби підприємства як матеріальна основа його комерційної діяльності. Основні та обороні засоби підприємства. Класифікація основних виробничих засобів. Методи амортизаційних відрахувань. Структура оборотних засобів.
Основи організації фінансів підприємства. Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу.
Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства
Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість капіталовкладень, рентабельність, фінансова стійкість підприємства.
Учень (учениця)
·       описує основні та оборотні засоби підприємства;
·       пояснює зміст основних статей балансу підприємства та звіту про фінансові результати;
·       обчислює амортизаційні відрахування підприємства; коефіцієнт прибутковості капіталовкладень, рентабельності, фінансової стійкості;
·       аналізує фінансові результати діяльності підприємства.
Перелік практичних робіт:
1.     Технологія створення власної справи.
2.     Зображення на схемі лінійної та функціональної структури управління.
3.      Складання бізнес-плану підприємства та його презентація.
4.     Сегментація ринку споживачів певного товару.
РОЗДІЛ 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 6.1. Фінансові важелі розвитку підприємницької діяльності
Фінансово-кредитна підтримка підприємницької діяльності.
Джерела фінансування суб’єктів підприємницької діяльності. Забезпечення матеріальних умов розвитку підприємництва.
Система оподаткування підприємницької діяльності.
Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
Учень (учениця)
·        називає джерела фінансування суб’єктів підприємницької діяльності; види податків, які сплачують суб’єкти підприємницької діяльності;
·        визначає тип системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;
 • наводить приклади використання підприємством різних джерел фінансування.

Тема 6.2. Правове забезпечення розвитку підприємництва
Теоретичні засади формування правового поля розвитку підприємництва. Стан та проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. Недоліки чинного законодавства.
Правові аспекти дерегуляції розвитку підприємницької діяльності. Забезпечення прав підприємництва.
Правовий нігілізм: сутність, причини виникнення та шляхи подолання.
Учень (учениця)
·        називає основні нормативно-правові акти з питань розвитку підприємництва;
·        аналізує стан та проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні.
Тема 6.3. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва
Необхідність та суть державного регулювання підприємництва. Основні форми та методи державного регулювання підприємництва.
Державна політика підтримки підприємництва: необхідність, суть, мета, форми та методи реалізації.
Організаційна структура сприяння підприємництву в Україні та в інших країнах.
Програма державної підтримки підприємництва в Україні.
Учень (учениця)
·        називає, в чому полягає об’єктивна необхідність державного регулювання підприємництва; основні напрямки державної політики підтримки підприємництва;
·        характеризує методи державного регулювання підприємницької діяльності.
Перелік практичних робіт:
1.     Господарська комерційна діяльність (підприємництво).
2.      Система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.