понеділок, 25 лютого 2013 р.

Конкурс на лучщее название, логотип и девиз ШКП

Совет школьного клуба предпринимательства объявляет конкурс на лучшее название, логотип и девиз ШКП.
Конкурс проводится с 26 февраля по 04 апреля 2013 года в два этапа.
Предлагаем ознакомиться с Положением о конкурсе.

Итоги конференции

21  февраля 2013 года состоялась конференция школьного клуба предпринимательства.

четвер, 21 лютого 2013 р.

Статут шкільного клубу підприємництва

Погоджено Педагогічною радою Харківського технічного ліцею № 173 Харківської міської ради
Харківської області
Протокол № __
від «__» ______ 2013 року
Голова Педагогічної ради
     _______________ Станкевич С.В.
Статут шкільного клубу підприємництва
«_________»
Харківського технічного ліцею № 173
Харківської міської ради
Харківської області
затверджено конференцією
членів дитячої громадської організації
Протокол № 1 від 21 лютого 2013 року
СТАТУТ ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
«_________________________»
Харківського технічного ліцею № 173
Харківської міської ради Харківської області
1. Загальні положення
1.1 Шкільний клуб підприємництва «______________» Харківського технічного ліцею № 173, надалі – «Клуб», є дитячою громадською організацією, створеною на засадах добровільності і спільності інтересів її членів для сумісної реалізації прав та інтересів.
1.2 Клуб будує свою діяльність на основі права вільного вступу і виходу із нього з нефіксованим членством; рівності усіх членів; участі їх у прийнятті рішень з усіх питань статутної діяльності.
1.3 Діяльність клубу регламентується наступними нормативними актами:
 • Конституція України;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про об’єднання громадян»;
 • Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
 • Статут ліцею.
1.4 Клуб має свою власну символіку.
1.5 Клуб може співпрацювати з різними громадськими об’єднаннями, розвивати і підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки.
1.6 Клуб здійснює свою діяльність на території Харківського технічного ліцею № 173: вул. Самаркандська, 17, м. Харків, 61105.
2. Цілі та завдання клубу
2.1 Метою клубу є розвиток в учнів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі чи професійній кар’єрі.
2.2 Завданнями клубу є: 


 • засвоєння фундаментальних знань з основ підприємництва та про економічне життя суспільства;
 • формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;
 • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ тощо;
 • формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань;
 • виховання в учнів культури підприємництва;
 • засвоєння спеціальних знань, пов’язаних з вибором майбутньої сфери діяльності та професії;
 • оволодіння деякими прийомами економічного аналізу;
 • підготовка до навчання у вищих навчальних закладах економічного, соціологічного, правового профілів.


3. Умови членства в Клубі
3.1 Клуб будується на принципах індивідуального членства.
     Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України та інших держав віком від 11 до 18 років.
3.2 Прийом у Клуб здійснює його виконавчий орган – Рада Клубу на підставі письмової заяви вступаючого.
3.3 Виключення (вихід) з Клубу здійснюється за бажанням члена або за порушення Статуту, морально-етичних норм, за допущення правопорушень не сумісних з членством у ньому.
     Рішення про виключення з членів Клубу приймається Радою Клубу. Воно може бути оскаржене на загальних зборах членів Клубу. Рішення загальних зборів є остаточним.
4. Права та обов’язки членів Клубу
4.1 Члени Клубу мають право:


 • Брати участь в обговоренні і прийнятті рішень з усіх питань його діяльності;
 • Обирати і бути обраним в його органи управління;
 • Вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності;
 • Взаємодіяти з дитячими громадськими організаціями;
 • Оцінювати роботу органів управління.


4.2 Члени клубу зобов’язані:


 • Виконувати положення Статуту і рішення органів управління Клубу, прийняті в межах їх компетенції;
 • Брати участь у діяльності Клубу у міру своїх можливостей, а в разі обрання до органів управління – покладені на них обов’язки;
 • Дотримуватися норм моралі, поважати права та інтереси інших членів Клубу.


5. Органи управління та їх повноваження
5.1 Вищим органом управління Клубу є конференція його членів, а виконавчим органом – Рада Клубу, очолювана головою Ради.
     Конференція скликається не менш як один раз на рік і має право приймати рішення при участі не менш як 50 % членів Клубу.
     Рішення приймаються простою більшістю голосів, відкритим голосуванням.
     Для прийняття рішення про ліквідацію Клубу, про внесення змін та доповнень до Статуту, а також про вибори виконавчого органу повинно бути присутніми не менше 2/3 членів Клубу.
5.2 Повноваження конференції:


 • Затверджує Статут, зміни і доповнення до нього, символіку Клубу і Програму діяльності;
 • Визначає основні напрямки діяльності;
 • Обирає Раду Клубу;
 • Приймає рішення за скаргою у зв’язку з виключенням з Клубу;
 • Затверджує річні звіти Ради Клубу;
 • Приймає рішення про ліквідацію Клубу;
 • Розглядає інші питання, що виникають у зв’язку з діяльністю Клубу.


5.3 Роботою конференції керує голова Ради або будь-який з призначених ними членів Ради. Рада Клубу організує скликання конференції членів Клубу, готує питання порядку денного, контролює виконання прийнятих рішень.
Рада Клубу є виконавчо-представницьким органом. Вона обирається на один рік у складі чотирьох членів. Рада обирає з числа своїх членів голову на термін один рік. Голова очолює Раду Клубу і одночасно є адміністративним керівником.
6. Порядок внесення змін та доповнень в Статут. 
Умови та порядок припинення діяльності.
6.1 Внесення змін і доповнень у Статут здійснює конференція членів Клубу з наступним повідомленням органу, який затвердив утворення Клубу.
6.2 Клуб може припинити діяльність за рішенням конференції її членів, або за рішенням Педагогічної ради ліцею, якщо на те є законні підстави.

вівторок, 19 лютого 2013 р.

Конференция ШКП

21 февраля 2013 года в 07:45 состоится конференция школьного клуба предпринимательства в 124 каб.
Приглашаем всех желающих, кому интересна экономическая теория и основы предпринимательства.

четвер, 14 лютого 2013 р.

Экономический турнир

5 февраля 2013 года состоялся экономический турнир на тему: "Деньги, их функции и виды".

вівторок, 12 лютого 2013 р.

Обсуждение создания блога проекта "Школьный информационно-образовательный портал"

12 февраля 2013 года на заседании актива клуба было внесено предложение создать блог проекта "Школьный информационно-образовательный портал". Учащиеся активно участвовали в обсуждении дизайна блога, его наполнении и структуры. Большинство поддержало идею создания блога. Общим решением было принято: запустить блог 25 февраля 2013 года.
Наш блог